Kimi Inxhinierike Bsc
37_Kemometri_Shqip
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
37._Chemometrics-Anglisht
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
36_Technological Processes Bardha Korca
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
36_Proceset teknologjike Bardha Korca
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
35_Mbrojtja e Mjedisit-Bach-Obligative_ Drejtimi_ K. Inxhinierike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
35_Environmental Protection
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
34_Kataliza dhe Katalizatoret Makfire Sadiku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
34_Catalysis and catalysts Makfire Sadiku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
33-Matjet ne_ procese dhe kontrolli Albana Mehmeti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
33_Measurments and controle processes Albana Mehemeti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
32_Proceset kimike ne_ toke_ dhe sedimente Albana Mehmeti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
32_Chemical processes of Earth and sediments Albana Mehmeti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
31_Mekanizmat e reaksioneve organike Sevdije Govori
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
31_Mechanism in organic reactions Sevdije Govori
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
30_Vetite_ fiziko-kimike te_ nanostrukturave Avni Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
30_Physico-chemical properties of nanostructured materials Avni Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
29_Kimi koloidale Teuta Selimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
29_Colloidal Chemistry Teuta Selimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
28_Bioteknologji Hamit Ismaili
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
28_Biotechnology Hamit Ismaili
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
27_Spektroskopia molekulare
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
27_Molecular spectroscopy
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
26_Inxhinieria e reaksioneve kimike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
26_Chemical Reaction Engineering
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
25_Thermodynamics for chemical engineering
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
25_Termodinamika ne inxhinieri kimike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
24_Stereokimia Ramiz Hoti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
24_Stereochemistry Ramiz Hoti
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
23_Kimia Kordinative Albert Maxhuni
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
23_Coordinative chemistry Albert Maxhuni
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
22_Separation processes
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
22_Proceset e separimit
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
21_ Polymer materials science and engineering
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
21_ Materialet polimere ne inxhinierine kimike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
20_Transport phenomena
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
20_Fenomenet e transportitt
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
19_Analiza instrumentale n_ Procese Alb
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
19_ Process and instrumental analysis Eng
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
18_Physical Chemistry II Makfire Sadiku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
18_Kimia Fizike II Makfire Sadiku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
17_Organic chemistry II Arben Haziri
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
17_Kimia Organike II Arben Haziri
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
16_Ndotja e ajrit dhe kontrolli i saj
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
16_Air pollution and its controll
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
15_Hyrje ne Inxhinjerine e mjedisit Bardha Korca
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
15_Basics of Chemometry
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
14Introduction to Environmental Engineering
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
14_Kimia inxhinierike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
14_Chemical engineering
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
13_Kimi analitike II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
13_Analytical Chemistry II
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
12_Physical Chemistry I Teuta Selimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
12_Kimia fizike I Teuta Selimi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
11_Organic chemistry I Arben Haziri
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
11_Kimia Organike I Arben Haziri
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
10_Programming in Chemical Engeniereeng Liridon Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
10_Programimi ne kimi inxhinierike Liridon Berisha
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
9_Mathematics II Rexhep Gjergji
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
9_Matematika II Rexhep Gjergji
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
8_Physics 2 Shukri Klinaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
8_Fizika II Shukri Klinaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
7_Kimia analitike I Fatbardh Gashi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
7_Analytical Chemistry I Fatbardh Gashi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6_Kimia Inorganike I _ Shqip
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6_Inorganic Chemistry I_ Anglisht
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5_Gjuhe_ angleze
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4_Physics 1 Shukri Klinaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4_Fizika I Shukri Klinaku
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3_Mathematics I Rexhep Gjergji
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3_Matematika I Rexhep Gjergji
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2_Introduction to chemical engineering
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2_Hyrje ne inxhinierine kimike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1_Kimi e pergjithshme_Inxh
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1_General chemistry Musaj Pacarizi
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko