Zgjedhjet në FShMN 2024

18 Mars 2024
SHARE

753, 7.3.2024, RREGULLORJA PËR PROCEDURËN ZGJEDHORE, THEMELIMIN DHE PUNËN E PARLAMENTIT STUDENTOR DHE KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS ''HASAN P

NJOFTIM PËR ZGJEDHJET STUDENTORE 8 Mars 2024

754, 7.3.2024, RREGULLORJA PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT PËR ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME TË PERSONELIT AKADEMIK DHE JOAKADEMIK NË NIVEL TË PËRFAQËSIMIT NË UNIVERSITETIN 796, 11.3.2024,

Dinamika për zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina''

856, 15.3.2024, Vendim për certifikimin e Organizatave Studentore, për pjesëmarrje në zgjedhjet studentore 2024 (1)

857, 18.3.2024, Vendim për rregullat e fushatës zgjedhore për Organizatat Studentore të Certifikuara, si dhe veprimet e ndaluara përgjatë heshtjes zgjedhore

 

754, 7.3.2024, RREGULLORJA PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT PËR ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME TË PERSONELIT AKADEMIK DHE JOAKADEMIK NË NIVEL TË PËRFAQËSIMIT NË UNIVERSITETIN -1

777, 8.3.2024, Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjet e përgjithshme në nivel të përfaqësimit të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina''-1

796, 11.3.2024, Dinamika për zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina''-2

FSHMN - Lista e personelit me të drejtë vote (1)

Njoftim për vendin dhe kohen e mbajtjes së zgjedhjeve

Njoftim për datën, vendin dhe kohen e mbjatjes së zgjedhjeve në FSHMN

Të bashkangjitur gjeni njoftimin dhe linkun: 

Link: https://uni-pr.edu/page.aspx?id=1,238  ,

Rezultatet preliminare të zgjedhjeve në FSHMN

Bashkëngjitur i gjeni rezultatet për zgjedhjet e përgjithshme në UP, të publikuara sot.

Linku: https://uni-pr.edu/page.aspx?id=1,169

Me respekt,

 

KQZ UP