Formularët
Kërkesa (F1-shi) për studime bachelor
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Raporti (F2-shi) për studime bachelor
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F1- shi, kërkesa e studentit për projektpropozim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F2-shi,raporti i vlerësimit për projektpropozim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F3-shi, kërkesa e studenitit për dorëshkrim
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F4-shi, raporti për vlerësim punimi - dorëshkrimi
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
F5-shi, raporti i mbrojtjës së temës
Publikuar me: 28/05/2021 Shkarko
Kërkesa për studime bachelor
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Raporti për studime bachelor
Publikuar me: 19/01/2022 Shkarko
Kërkesa e studentit dhe pelqimi i mentorit për vazhdim diplomimi
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
F1-paraqitja e temes dhe mentorit
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F12-Raporti vjetor lidhur me programin e studimeve të doktoratës
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F11-Raporti vjetor i mentorit për përparimin e doktorantit
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F10- Raporti vjetor i doktorantit
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F9-Protokolli dhe procesverbali për mbrojtjen e punimit të doktoratës
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F8-Raporti mbi vlerësimin e punës së doktoratës
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F7-Kërkesë për shtyrje të mbrojtjes publike të punimit të doktoratës
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F6 -Kërkesa për vlerësim të punimit
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F5- Udhëzimet për përpilimin e punimit të doktoratës
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F4-Kërkesa për ndërrim të temës dhe_ose të mentorit
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F3-vendimi për aprovimin e temës së punimit të doktoratës
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F2-vlerësimi i temës, mentorit dhe projekt-propozimit të doktoratës
Publikuar me: 22/02/2022 Shkarko
F1-shi kërkesa për projekt propozim, caktim mentori, formim komisoni
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F2-shi, Projek tpropozimi
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F3-shi, kërkesa e studenitit për vlerëim dorëshkrimi
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F4-shi, raporti për vlerësim punimi - dorëshkrimi
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F5-shi, raporti i mbrojtjës së temës
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F1-shi kërkesa për projekt propozim, caktim mentori, formim komisoni (master)
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F2-shi, Projek tpropozimi (master)
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F3-shi, kërkesa e studenitit për vlerëim dorëshkrimi(master)
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F4-shi, raporti për vlerësim punimi - dorëshkrimi(master)
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
F5-shi, raporti i mbrojtjës së temës (master)
Publikuar me: 12/09/2023 Shkarko
Formulari i praktikes per studentet e Biologjisë
Publikuar me: 23/01/2024 Shkarko