Kimi fizike dhe kimi inorganike Msc
19.(sh)I Metodologjia
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
19.(a) Research Methodology
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
18.(sh) Senzoret Elektrokimik-2020-detajuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
18.(a) Electrochemical sensors-2020-detajuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
17.(sh) Metodat e perc.te str.kom.inor_Master
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
17.(a) Methods for structure determination of inorganic compounds_Master
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
15.(sh) Kimia fizike e makromolekulave
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
15.(a) Physical chemistry of macromolecule
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
14.(sh) Kinetika Kimike 2019 Al Ok
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
14.(a) Kinetika Kimike 2019 Eng
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
12.(a) Corrosion and its prevention
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
11.(sh) teknologjia Inorganike Anglishte
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
11.(a) teknologjia Inorganike shqip
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
10.(sh) Elektrokimi industriale
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
10.(a) Industrial Electrochemistry
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
9.(sh) Metodat spektrometrike ne kimi-janar 2020-detajuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
9.(a) Spectrometric methods in chemistry-janar 2020-detajuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
7.(sh) Mekanizmat e reaksioneve inorganike_Master
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
7.(a) Mechanisms of inorganic reactions_Master
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.(sh) MATERIALET INORGANIKE GJYSEMPERQUESE DHE SUPERPERQUESE - (Bachelor) -
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
6.(a) Semiconducting and superconducting inorganic materials - (Msc KF)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.(sh) Kimia e Mjedisit-Master Zgjedhore, Drejtimi_ K.Fizike _ K.Inorganike
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
5.(a) Environmental Chemistry. Msc. K.F_I
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4.(a) Modern methods for material studies
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
4. (sh) Metodat bashkëkohore në analizën e materialeve - (Master, Kimi fizike dhe inorganik) (1)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.(sh) Elektrokimia-janar 2020-detajuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
3.(a) Electrochemistry-janar 2020-detajuar
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.(sh) Syllabus Komponimet komplekse dhe stereoizomeria (shqip)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
2.(a) Syllabus Komponimet komplekse dhe stereoizomeria (anglisht)
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.(sh) Termodinamika Kimike 2019 Al
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko
1.(a) Termodinamika Kimike 2019 Eng
Publikuar me: 07/04/2021 Shkarko