Njoftime

N J O F T I M
Për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës
I -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor, se nga data
31.05.2021 deri me 09.06.2021, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për
paraqitje të temës së diplomës, për afatin e majit të vitit akademik 2020/2021.
II – Mbrojtja e temës së diplomës për nivelin e studimeve bachelor, do organizohet
nga data 01.06.2021 deri me datën 10.06.2021.

Dekanati i FSHMN-së