Njoftim për absolvent për afatin e marsit.

13 Mars 2024
SHARE

                                             N J O F T I M

N J O F T I M
Për absolvent lidhur me afatin e marsit 2024 në FSHMN
I -  Njoftohen të gjithë studentët absolvent të nivelit të studimeve bachelor, se nga
data 18.03.2024 deri me 22.03.2024, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për
paraqitje të provimeve në afatin e marsit të vitit akademik 2023/2024.
II - Afati i marsit është afat plotësues, andaj në këtë afat studentët absolvent kanë
të drejtë të paraqesin vetëm nga një provim të vitit të fundit të studimeve.
III - Mbajtja e provimeve do organizohet më datë 23.03.2024 si dhe me datë
30.03.2024, ora e mbajtjes së provimeve do të publikohet nga departamentet
përkatëse.

IV - SEMS-i për vendosjen e notave do të mbetet i hapur deri me datë 07.04.2024.
V - Studentët të cilët nuk i kanë kryer obligimet e pagesës së semestrit dimëror
dhe veror nuk kanë të drejtë të paraqesin provime apo të kryejnë shërbime për vitin
akademik 2023/2024.

Dekanati i FSHMN-së

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                             Dekanati i FSHMN-së