KOSOVO GENERATION UNLIMITED

14 Nëntor 2022
SHARE

Ftohen studentët e Universitetit të Prishtinës për të marrë pjesë në sesionin informues për programin e punës praktike “KOSOVO GENERATION UNLIMITED” i cili do të mbështesë 10,000 te rinj të moshës 16-24 vjeç, shtetas të Republikës së Kosovës.

Përmes bashkëpunimit në mes të institucioneve qeveritare, partnerëve zhvillimorë, akterëve e sektorit privat, dhe organizatave e shoqërisë civile K-GenU fuqizon dhe angazhohet me të rinjtë duke i lidhur ata me mundësi për të përmirësuar apo lehtësuar kalimin e tyre nga shkolla në punë, përmes programit të punës praktike.

Ky program shoqërohet me trajnime për zhvillimin e aftësive dhe mentorim për të lehtësuar pervojën e të rinjve në tregun e punës.

Përmes bashkëpunimit në mes të institucioneve qeveritare, partnerëve zhvillimorë, akterëve të sektorit privat, dhe organizatave e shoqërisë civile, K-GenU fuqizon dhe angazhohet me të rinjtë duke i lidhur ata me mundësi për të përmirësuar apo lehtësuar kalimin e tyre nga shkolla në punë.

Sesioni informues mbahet në Amfiteatrin e madh, Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani" me datë 16 Nëntor 2022, e Mërkurë, ora: 11:00-12:00

 

 

 

OnePager_GenU (1)_page-0001.jpg

 

 

PROGRAMI I PUNËS PRAKTIKE

Me angazhimin në programin e punës praktike K-GenU, të rinjtë përfitojnë mundësi:

Ndërsa, përparësitë e angazhimit të partnerëve në programit Kosovo Generation Unlimited përfshijnë:

Kosovo Generation Unlimited (K-GenU) është një koalicion shumë-sektorial për bashkëpunim, me qëllim të rritjes së investimeve për dhe me të rinjtë, që ata të mund të shfrytëzojnë dhe rrisin potencialin e tyre. Përmes bashkepunimit në mes të institucioneve qeveritare, partnerëve zhvillimorë, akterëve e sektorit privat, dhe organizatave e shoqërisë civile K-GenU fuqizon dhe angazhohet me të rinjtë duke i lidhur ata me mundësi për të përmirësuar apo lehtësuar kalimin e tyre nga shkolla
në punë, përmes programit të punës praktike.

Ky program shoqërohet me trajnime për zhvillimin e aftësive dhe mentorim për të lehtësuar pervojën e të rinjve në tregun e punës.

Përmes bashkëpunimit në mes të institucioneve qeveritare, partnerëve zhvillimorë, akterëve të sektorit privat, dhe organizatave e shoqërisë civile, K-GenU fuqizon dhe angazhohet me të rinjtë duke i lidhur ata me mundësi për të përmirësuar apo lehtësuar kalimin e tyre nga shkolla në punë.

Me angazhimin në programin e punës praktike K-GenU, të rinjtë përfitojnë mundësi:

Të ndërtojnë CV-në e tyre;
Të lidhen me entitete të sektorit publik dhe privat;
Të angazhohen në punë praktike tre-mujore – me kompensim financiar, duke u bazuar në fushën e tyre të interesit;
Të ju caktohen mentorë për ngritjen e kapaciteteve dhe mbështetjen përgjatë rrugëtimit të tyre;
Të përfitojnë nga mundësitë e trajnimit dhe qasje në qendën tonë të burimeve;


Ndërsa, përparësitë e angazhimit të partnerëve në programit Kosovo Generation Unlimited përfshijnë:

Qasjen në CV-të e mijëra të rinjve nga e gjithë Kosova, të interesuar për angazhim në punë praktike;
Bashkë-kompenzimin e shpenzimeve të praktikantëve të angazhuar në entitetet e tyre;
Kontribuim në avancim dhe fuqizim të të rinjve Kosovar.