Lajmërim për mbrojtjen e temës së Doktoratës

26 Prill 2021
SHARE

Lajmërohen  të  interesuarit  se mbrojtja e temës  së  Doktoratës,  me  titull: ”Biosinteza e aromave komplekse natyrore nga biotransformimi i metabolitëve sekondarë të Hypericum perforatum L. të modifikuar  gjenetikisht  dhe homologut të saj natyrorë me basidiomicite”, dhe në gjuhën angleze: “Biosynthesis of complex natyral flavors by biotransformation of secondary metabolites of geneticaly modified  Hypericum perforatum  L. and its wild type counterpart with basidiomycete”. të kandidates: Msc.Hamide Ibrahimi, mbahet me datën: 29.04.2021 në ora 10:00 në amfiteatrin e Kimisë në departamentin e Kimisë FSHMN-së.       

Të gjithë të interesuarit mund të jenë pjesëmarrës,  pasi që mbrojtja është publike.

 

Lajmërimi për mbrojtjen e temes se Doktorates se Hamide Ibrahimi