Orari mësimor Biologji
 Ekologji
 Master Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit
 Master Biologji
Orari për salla
Grupet 1,2 Ekologji
Grupi 1,2 Biologji
Orari mësimor doktoratë