Programi: Kimi

Viti i parë/Semesti i parë

Nr

O/Z

Lënda

Orë/

ECTS

Mësimdhënësi

 

1

O

Matematikë I 

2+2

6

Prof. Dr. Regjep Gjergji

 

2

O

Fizikë I

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Naim Syla

 

3

O

Kimi e përgjithshme

4+3

8

Prof. Assoc. Dr. Musa Paqarizi

 

4

O

Stekiometria

1+2

4

Prof.Dr Tahir Arbneshi

 

5

O

Informatikë në Kimi

2+2

6

Prof.Ass Liridon Berisha

 

Viti i parë/Semesti i dytë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

 

1

O

Matematikë me statistike

3+2

6

Prof. Dr. Regjep Gjergji

 

2

O

Fizikë II

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Naim Syla

 

3

O

Kimi inorganike I

3+3

7

Prof. Ass. Dr. Avni Berisha

 

4

O

Kimi Analitike I

3+4

8

Prof. Asoc. Dr. Naser Troni

 

5

O

Gjuhë anleze I

2+0

3

 

 

Viti i dytë/Semesti i trerë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

 

1

O

Struktura e Atomit dhe Molekules

2+2

6

Prof. Assoc. Dr. Bashkim Thaqi

 

2

O

Kimia organike I 

3+3

8

Prof. Assoc. Dr. Majlinda Daci

 

3

O

Kimia fizike I

3+3

8

Prof. Asoc. Dr. Bashkim Thaci

 

4

O

Histori e kimisë

2+1

4

Prof. Assoc. Dr. Teuta Selimi

 
  Z Gjuhe angleze profesionale 2+1     4      

5

Z

Analiza kimike e ujit

2+1

4

Prof. Assoc. Dr. Bardha Korca

   

Viti i dytë/Semesti i katërt

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

 

1

O

Kimi organike II 

3+2

6

Prof. Assoc. Dr. Majlinda Daci

 

2

O

Kimi fizike II

3+3

7

Prof. Ass. Dr. Makfire Sadiku

 
3   Kimia e mjedisit 2+2    5 Prof.Assoc.BashkimThaqi  

4

O

Kimi analitike II

3+4

8

Prof. Assoc. Dr. Fatmir Faiku

 

5

Z

Burimet alternative te energjisë

2+1

4

Prof. Dr. Fetah Podvorica

 

6

Z

Kimia e polimereve 

2+1

4

Prof. Ass. Dr. Avni Berisha

 

Viti i tretë/Semesti i pestë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

 

1

O

Kimia organike III 

2+4

7

Prof. Assoc. Dr. Ramiz Hoti

 

2

O

Kimi analitike III

3+4

8

Prof. Dr. Tahir Arbneshi

 

3

O

Kursi i larte i k. se pergj. dhe

3+3

7

Prof. Dr. Ismet Hashani

 

4

O

Kimia e produkteve natyrore

2+1

  4

Dr.sc Hamit Ismaili

 

5

Z

Kimia ushqimore

2+1

4

Prof.aas Dr. Arleta Rifati

 
6 Z Mineralogjia  2+1  4 Prof asoc.Musaj Pacarizi  

Viti i tretë/Semesti i gjashtë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

 

1

O

Kimia organike IV

2+2

6

Prof. Assoc. Dr. Sevdije Govori

 

2

O

Biokimia

2+4

7

Prof. Dr. Hamit Ismaili

 

3

O

Teknologji kimike 

2(1*)+2

7

Prof. Ass. Dr. Ilir Shehu

 

4

O

Spektroskopia

2+2

6

Prof. Ass. Dr. Arleta Rifati

 

5

Z

Punim Diplome

0+4

4

Sipas zgjedhjes

 
  1* Orë praktike profes.