Programi: Kimi organike

Viti i parë/Semesti i parë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Kimi fizike organike

2+2

6

Prof. Ass. Dr. Arleta Rifati

2

O

Stereokimia e komponimeve organike

2+3

7

Prof. Asoc. Dr. Ramiz Hoti

3

O

Kimia e produkteve natyrore organike

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Sevdije Govori

4

O

Kimia heterociklike

2+2

6

 Prof. Asoc. Dr. Sevdije Govori

5

Z

Kimia e polimereve sintetik

2+1

5

Prof. Ass. Dr. Arleta Rifati

6

Z

Fotokimi

2+1

5

Prof. asoc. Dr. Majlinda Daci

Viti i parë/Semesti i dytë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Kimia organike e avancuar

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Ramiz Hoti

2

O

Mekanizmat e reaksioneve organike

2+3

7

Prof. Asoc. Dr. Sevdije Govori

3

O

Teknologjia kimike organike

2+2

6

Prof. Dr. Selim Jusufi

4

O

Metabolizmi i molekulave biokimike

2+2

6

Prof. Dr. Nevzat Aliaga

5

O

Kimia farmaceutike

2+1

5

Prof. Ass. Dr. Arben Haziri

6

O

Aplikimi i izotopeve ne kimi organike

2+1

5

Prof. Ass. Dr. Arleta Rifati

Viti i dytë/Semesti i trerë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Metodat moderne te sintezes organike

2+3

7

Prof. Ass. Dr. Arben Haziri

2

O

Metodat kromatografike

2+2

6

Prof. Dr. Tahir Arbneshi

3

O

Spektroskopia e komponimeve organike

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Ramiz Hoti

4

O

Analiza e komponimeve organike

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Majlinda Daci

5

Z

Kimia e thëngjillit

2+1

5

Prof. Asoc. Dr. Majlinda Daci

6

Z

Kimia e narkotikëve

2 +1

5

Prof. Ass. Dr. Arben Haziri

Viti i dytë/Semesti i katërt

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Metodika e hulumtimit shkencor

2+1

5

Prof. Dr. Tahir Arbneshi

2

Z

Punimi i diplomes

15

25

Sipas zgjedhjes