Programi: Kimi inorganike & Fizike

Viti i parë/Semesti i parë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Termodinamika kimike

2+3

6

Prof. Ass. Makfire Sadiku

2

O

Komponimet komplekse dhe stereoizomeria e tyre

2+2

6

Prof. Dr. Ismet Hashani

3

O

Elektrokimia

2+2

6

Prof. Asoc. Ramë Vataj

4

O

Metodat bashkëkohore të studimit të materialeve

2+2

6

Prof. Ass. Avni Berisha

5

Z

Kimia e mjedisit

2+2

6

Prof. Ass. Skender Demaku

6

Z

Kimia teorike

2+2

6

Prof. Ass. Makfire Sadiku

Viti i parë/Semesti i dytë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Mekanizmat e reaksioneve inorganike

2+2

6

Prof. Asoc. Musaj Pacarizi

2

O

Kimia fizike e sistemeve ndërfaqësore

2+2

6

Prof. Asoc. Teuta Selimi

3

O

Metodat spektrometrike në kimi

2+2

6

Prof. Asoc. Ramë Vataj

4

O

Elektrokimi industriale

2+2

6

Prof. Dr. Fetah Podvorica

5

Z

Teknologjia inorganike

2+2

6

Prof. Dr. Selim Jusufi

6

Z

Korrozioni dhe mbrojtja prej tij

2+2

6

Prof. Dr. Fetah Podvorica

Viti i dytë/Semesti i trerë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Materialet gjysëmpërquese dhe superpërçuese

2+2

6

Prof. Ass. Avni Berisha

2

O

Kinetika kimike

2+3

6

Prof. Ass. Makfire Sadiku

3

O

Kimia fizike makromolekulare

2+2

6

Prof. Asoc. Bashkim Thaçi

4

O

Kimia e elementeve të rralla

2+2

6

Prof. Asoc. Teuta Selimi

5

Z

Metodat e përcaktimit të strukturës së komponimeve inorganike

2+2

6

Prof. Asoc. Musaj Paqarizi

6

Z

Sensorët elektrokimik

2+2

6

Prof. Dr. Fetah Podvorica

Viti i dytë/Semesti i katërt

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Metodika e hulumtimit shkencor

2+1

5

Prof. Dr. Tahir Arbneshi

2

Z

Punimi i diplomes

15

25

Sipas zgjedhjes