Programi: Kimi Analitike & Mjedisit

Viti i parë/Semesti i parë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Kontrolli analitik i kualitetit

2+3

7

Prof. Dr. Selim  Jusufi

2

O

Kimia analitike e avansuar

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Naser Troni

3

O

Kimia e gjelbërt

2+1

5

Prof. Ass. Skender Demaku

4

O

Senzorët në kimi analitike

2+3

7

Prof. Dr. Kurt Kalcher

5

Z

Analiza e mostrave reale

2+1

5

Prof. Asoc. Dr. Naser Troni

6

Z

Kimia analitike e komp. komplekse

2+1

5

Prof. Asoc. Dr. Fatbardh Gashi

Viti i parë/Semesti i dytë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Metodat elektroanalitike

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Fatbardh Gashi

2

O

Metodat kromatografike

2+3

7

Prof. Dr. Tahir Arbneshi

3

O

Teknikat operacionale

2+2

6

Prof. Assoc. Dr. Fatmir Faiku

4

O

Ndotja dhe trajtimi i ujërave të ndotura

2+2

6

Prof. Ass.  Dr. Ilir Shehu

5

Z

Kimia e tretësirave

2+1

5

Prof. Assoc. Dr. Fatmir Faiku

6

Z

Metodat moderne të analizës së elem.në gjurmë

2+1

5

Prof. Asoc. Dr. Naser Troni

Viti i dytë/Semesti i trerë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Metodat radiometrike të analizës kimike

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Naser Troni

2

O

Analiza kemometrike 

2+1

5

Prof. Asoc. Dr. Ftbardh Gashi

3

O

Metodat spektrale  të analizës kimike

2+3

7

Prof. Asoc. Dr. Ramiz Hoti

4

O

Toksikologjia kimike

2+2

6

Prof. Ass.  Dr. Ilir Shehu

5

Z

Kimia analitike e mjedisit

2+1

6

Prof. Asoc. Dr. Fatbardh Gashi

6

Z

Teknikat e ekstraktimit

2+1

6

Prof. Assoc. Dr. Fatmir Faiku

Viti i dytë/Semesti i katërt

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Metodika e hulumtimit shkencor

2+1

5

Prof. Dr. Tahir Arbneshi

2

Z

Punimi i diplomes

15

25

Sipas zgjedhje