Departamentet në FSHMN

Fakulteti i Shkencave Matematike - Natyrore ka këto departamente:

  1. Matematikë
  2. Fizikë
  3. Kimi
  4. Biologji
  5. Gjeografi