Prodekane për çështje financiare

                        

                                                                Prof.Asoc.Hazbije Sahiti
                                                         Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
                                                                                                                                 
                                                                       Biografia  
                                                                    Tel: +381 38 249 827
                                                                    E-mail: [email protected] 
                                                                    10000 Prishtinë, Kosovë