Programi: Kimi

Viti i parë/Semesti i parë

Nr

O/Z

Lënda

Orë/

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Matematikë I 

2+2

6

Prof. Dr. Regjep Gjergji

2

O

Fizikë I

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Naim Syla

3

O

Kimi e përgjithshme

4+3

9

Prof. Assoc. Dr. Musa Paqarizi

4

O

Stekiometria

1+2

5

Prof. Dr. Tahir Arbneshi

5

O

Gjuhë angleze I

2+1

4

 Aurora Zuna, Lektore

Viti i parë/Semesti i dytë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Matematikë me statistike

2+2

6

Prof. Dr. Regjep Gjergji

2

O

Fizikë II

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Naim Syla

3

O

Kimi inorganike I

3+3

8

Prof. Ass. Dr. Avni Berisha

4

O

Informatika në kimi

2+2

6

Prof. Asoc. Dr. Naser Troni

5

O

Gjuhë anleze II

2+1

4

 Aurora Zuna, Lektore

Viti i dytë/Semesti i trerë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Kimia analitike I 

3+4

9

Prof. Assoc. Dr. Naser Troni

2

O

Kimia organike I 

3+2

8

Prof. Assoc. Dr. Majlinda Daci

3

O

Kimia fizike I

3+3

9

Prof. Asoc. Dr. Bashkim Thaci

4

Z

Histori e kimisë

2+0

4

Prof. Assoc. Dr. Teuta Selimi

5

Z

Analiza kimike e ujit

2+1

4

Prof. Assoc. Dr. Bardha Korca

Viti i dytë/Semesti i katërt

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Kimi organike II 

3+2

8

Prof. Assoc. Dr. Majlinda Daci

2

O

Kimi fizike II

3+3

9

Prof. Ass. Dr. Makfire Sadiku

3

O

Kimi analitike II

3+4

9

Prof. Assoc. Dr. Fatmir Faiku

4

Z

Burimet alternative te energjisë

2+1

4

Prof. Dr. Fetah Podvorica

5

Z

Kimia e polimereve 

2+1

4

Prof. Ass. Dr. Avni Berisha

Viti i tretë/Semesti i pestë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Kimia organike III 

2+4

8

Prof. Assoc. Dr. Ramiz Hoti

2

O

Kimi analitike III

3+4

9

Prof. Dr. Tahir Arbneshi

3

O

Kursi i larte i k. se pergj. dhe

3+3

9

Prof. Dr. Ismet Hashani

4

Z

Kimia e produkteve natyrore

2+1

3

Prof. Dr. Nevzat Aliaga

5

Z

Kimia ushqimore

2+1

3

Prof. Dr. Selim Jusufi

Viti i tretë/Semesti i gjashtë

Nr

O/Z

Lënda

Orë

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Kimia organike IV

2+2

6

Prof. Assoc. Dr. Sevdije Govori

2

O

Biokimia

2+4

8

Prof. Dr. Nevzat Aliaga

3

O

Teknologji kimike 

2+2

6

Prof. Ass. Dr. Ilir Shehu

4

O

Kimia e mjedisit

2+1

5

Prof. Ass. Dr. Bashkim Thaci

5

Z

Punim Diplome

0+4

5

Sipas zgjedhjes