Prodekan për çështje financiare

                        

                                                                Prof.Asoc.DrAgim Gashi
                                                         Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
                                                                                                                                 
                                                                       Biografia  
                                                                    Tel: +381 249 827
                                                                    E-mail: agim.gashi@uni-pr.edu 
                                                                    10000 Prishtinë, Kosovë